נוהל חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים דורשים מסגרת מנחה ותומכת לעמידה בפני דרישות החוק. נוהל חומרים מסוכנים מאגד בתוכו את כלל הבדיקות וההנחיות לעבודה בטוחה, כולל בין היתר הגדרת נהלים והטמעתם בארגון.
חומרים מסוכנים, הם כלל החומרים שתועלתם לאדם רבה, אך מאידך יש להם פוטנציאל הרסני המאיים על הסביבה ועל האדם.
כדי למנוע ולצמצם את סכנת הפגיעה מחומרים מסוכנים קיימת חובת התנהלות התואמת לחוקים של המדינה ולאמנות בינלאומיות. סכנה אורבת במהלך אחסון, שימוש, שינוע ופינוי פסולת של חומרים מסוכנים. חומ”ס מופיעים כמוצקים, נוזלים וגזים, המסוכנים לאיכות האוויר, לטיב הקרקע, למקורות מים, לאדם ולרכושו.

י.דר בטיחות– לכתיבת נוהל חומרים מסוכנים

נוהל חומרים מסוכניםחוק החומרים המסוכנים (התשנ”ג 1993) מגדיר חומר מסוכן כרעל או ככימיקל מזיק וקובע בין היתר “לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה ע”י השר להגנת הסביבה”. באמצעות היתר הרעלים ניתנים לעוסקים בחומ”ס תנאים לשימוש אחסון, שילוט וכ` וכן להיערכות לטיפול באירוע בשעת חירום (חו”ח).
לי.דר בטיחות צוות של ממוני בטיחות בעבודה בעלי הסמכה כאחראי רעלים וממוני בטיחות אש בכירים וכן מהנדס כימיה וביולוג. הצוות רכש ניסיון רב בכתיבת נוהל חומרים מסוכנים, סקרי סיכוני אש, תיקי מפעל ונוהל הובלת חומ”ס. הניסיון הרב שנצבר עומד לרשותכם לצורך עמידה בדרישות החוק, להשגת האישורים הנדרשים מהרשויות ולסיוע בשמירת חיי האדם והסביבה.

הכנת נוהל חומרים מסוכנים בשלבים:

שלב ראשון: איסוף נתונים אודות המפעל: בעלים, מיקום, תנאי שטח.
שלב שני:  איסוף נתונים אודות החומרים המסוכנים במפעל, ריכוז כרטיסיות MSDS, המצאת היתר רעלים במידה ויש.
שלב שלישי: כתיבת הנוהל באופן פרטני ויסודי לכל מפעל.

בין השאר יכלול הנוהל:

הגדרת תפקידים
מטרת הנוהל: התוויית מסגרת מנחה למניעת אירוע, הקמת מערכי ארגון למניע ולטיפול באירוע, הקמת מערך תחזוקתי
מניעת הסלמת אירוע: מענה בשלבים
הערכת סיכונים
תרחיש שריפה, השתלטות
נתונים על חומ”ס
נתונים על רכבים, אמצעי מיגון, נטרול, התרעה
שיקום המערכת

כתיבת הובלת חומרים מסוכנים:

שינוע חומרים מסוכנים, מהווה סכנה האורבת למוביל ולסביבתו הקרובה, כלומר – בכל כביש, צומת ודרך בה רשאי הנהג לנוע. הובלת חומרים מסוכנים טומנת סכנה מיידית לנהג ולסביבתו בשעת חירום (חו”ח). עקב רמת הסיכון הגבוהה נתון שינוע החומרים המסוכנים לפיקוח של מספר גופים: המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה והמשטרה הירוקה (צוות “בינמשרדי”).

הובלת חומרים מסוכנים דורשת מתן הנחיות וכללים המיועדים לסייע לנהג בשמירת בטיחות המטען (נהיגה זהירה ביותר), שמירת בטיחותו האישית ושמירת הסביבה והאנשים סביבו. במקביל יש הנחיות לטיפול בשעת חירום (חו”ח):
רשימת של עשה ואל תעשה
התנהגות בשעת חירום לצמצום פגיעה
טבלת פילוח קבוצות סיכון המלווה בסימנים מוסכמים
ציוד עזרה ראשונה, שימוש במים ומטפים לכיבוי (עשה ואל תעשה)
תקציר פעולות לביצוע בשעת חירום,
מסירת דו”ח תקרית

י.דר בטיחות עומד לרשותכם לסיוע טיפול בחומ”ס, באופן נגיש ומקצועי!

מוצרים משלימים:
תיק מפעל, תיק שטח, סקר סיכונים

 

צרו עימנו קשר למידע נוסף: